HERNÍ ŘÁD SOUTĚŽE

Organizátorem soutěže s názvem „ S Rádiem Spin a Benem Cristovao na Fuerteventuru“ (dále jen „Soutěž“) je společnost RADIO UNITED SERVICES s.r.o., se sídlem Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ: 291318 (dále jen „RADIO UNITED“). Společnost RADIO UNITED vydává následující pravidla pro Soutěž.

Soutěže se může za níže uvedených podmínek zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právnímu jednání, s výjimkou osob, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném právním vztahu k RADIO UNITED , spolupracujících přímo či nepřímo na realizaci Soutěže, a osob blízkých těmto osobám (ust. § 22 občanského zákoníku). Soutěže se může zúčastnit pouze osoba, která je vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu schopná zúčastnit se Finálového běhu.

 

Výhrou v Soutěži (dále je „Cena") je zájezd pro jednu osobu na Fuetreventuru s Canaria Travel od 13.října 2016 do 20.října 2016. Bližší specifikace Ceny je uvedena v příloze k tomuto hernímu řádu.

 

článek 2

Průběh Soutěže

 

Na Rozhlasové stanici Rádio Spin (dále jen „Rozhlasová stanice") bude od 5.září 2016 do 21. září 2016 od 06.00 hodin do 20.00 hodin probíhat každou hodinu soutěž o účast na finálovém běhu Soutěže , který se bude konat dne 22. září 2016 od 14. 00 hodin na Vyšehradě v Praze, start běhu bude od Kostela sv. Petra a Pavla a cíl bude ve Žlutých lázních (dále jen „Finálový běh). Výhercem účasti na Finálovém běhu budou posluchači, kteří během soutěže zachytí ve vysílání Rozhlasové stanice " výherní zvuk" a dovolají se studia jako třetí v pořadí. Každý výherce (účastník Finálového běhu) se musí dne 22. září 2016 do 12. 00 hodin dostavit do recepce Rozhlasové stanice, kde si vyzvedne sportovní oblečení s finálovým tričkem pro Finálový běh.

 

Každý účastník Finálového běhu poběží ve sportovním oblečení trasu (sportovní oblečení od Rozhlasové stanice získané v souladu s předchozí větou je podmínkou pro účast Finálového běhu) od Kostela sv. Petra a Pavla na Vyšehradě do Žlutých lázní, přičemž na cestu dostane jeden „nafouknutý balonek", s kterým musí celý běh absolvovat, aniž by došlo k poškození balonku. V rámci Finálového běhu navíc musí každý účastník splnit 4 úkoly na připravených stanovištích. Pokud udělá ze 4 úkolů 2 chyby, jeho účast v Soutěži končí. Každý správně vypracovaný úkol bude RADIO UNITED zaznamenávat.

 

Výhercem Ceny Soutěže se stane prvních 10 účastníků Finálové běhu, kteří splnily úkoly (tzn. celkem 4 úkoly maximálně však s  jednou chybou) a kteří doběhnou s nepoškozeným balonkem (tj. řádně nafouknutým balonkem) do cíle.

 

 

článek 3

Souhlas Soutěžících

 

Soutěžící, který se zapojí do Soutěže zavoláním do studia, uděluje souhlas s tímto herním řádem Soutěže. Účastí v Soutěži soutěžící potvrzuje, že se řádně seznámil s tímto herním řádem, podmínkami Soutěže a Cenou Soutěže. Soutěžící, který se zapojí do Soutěže se zúčastňuje Soutěže na vlastní odpovědnost. RADIO UNITED jako organizátor Soutěže nenese žádnou odpovědnost za případný úraz soutěžícího při Finálovém běhu.

 

Účastí v Soutěži soutěžící uděluje souhlas s tím, že v případě výhry má RADIO UNITED právo použít jeho osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se průběhu Soutěže nebo jeho projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely RADIO UNITED a/nebo Rozhlasové stanice a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách RADIO UNITED.

 

článek 4

Předání Ceny

Cenu Soutěže dle článku 1 tohoto herního řádu poskytuje Soutěžícím cestovní kancelář Canaria Travel, spol. s.r.o.

 

Cena je nepřenosná. Výherce není povinen Cenu přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu.

 

V případě, že se výherce nebude chtít nechat odvést na letiště v uvedeném termínu nebo se nedostaví k odletu ztrácí na Cenu nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora Soutěže.

 

článek 5

Závěrečná ustanovení

 

Společnost RADIO UNITED si vyhrazuje rozhodovat ve sporných případech, které mohou vzniknout v souvislosti se Soutěží, dle svého uvážení a soutěžící jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

 

Společnost RADIO UNITED si dále vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž společnost RADIO UNITED zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem. Cenu Soutěže není možné vymáhat právní cestou.

 

Společnost RADIO UNITED si dále vyhrazuje pravidla Soutěže a tento herní řád dle potřeby měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti Soutěž přerušit nebo ji zcela odvolat.

 

RADIO UNITED si dále vyhrazuje v průběhu Soutěže změnit a nahradit ji jinou cenou - zájezdem, ve stejné kvalitě a cenové relaci.

Tato pravidla Soutěže jsou uložena v sídle Společnosti RADIO UNITED na adrese Říčanská 2399/3, Vinohrady, 101 00 Praha 10, a dále jsou uveřejněna na internetových stránkách www. radiospin.cz.